فیلم آموزشی

فیلم های کوتاه آموزشی شامل درسنامه،برنامه ریزی ومشاوره تحصیلی است.