زمان مطالعه : < 1 دقیقه

تمرین تست زنی شماره ۴

فصل سوم زیست دهم اگرچه به ظاهر نسبت به بقیه فصل های جانوری آسان تر است اما قسمت حجم های تنفسی یکی از مباحث پرچالش این قسمت است.

با مشاهده این فیلم به چه مباحثی مسلط می شوید :

۱-انواع حجم های تنفسی از روی نمودار شامل هوای جاری ، هوای ذخیره دمی ، هوای ذخیره بازدهمی ، هوای مرده ، هوامی باقیمانده ، ظرفیت تام ، ظرفیت حیاتی

۲-تست های محاسباتی از مقدار هر کدام از این حجم های تنفسی

۳-مباحث وابسته به حجم های تنفسی مثل عضلات درگیر در هنگام دم عمیق و بازدم عمیق

۴- تحلیل کامل نمودار حجم های تنفسی

۵- روس تحلیل تست های گفتار دوم فصل سوم

 

 

این فیلم را نیز ببینید    تدریس کامل فصل سوم زیست دهم